KVVK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden GREFT MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “PROGRAFT” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak KVKK prosedüründe tanımlanmış ilgili kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla bu bilgilendirme metnini hazırlamıştır. Bu metin ile ilgili Kanun uyarınca PROGRAFT nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, bilgilerin toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektedir.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Toplanan veriler, PROGRAFT ’ın iş ortaklarından, tedarikçilerinden, bayilerden (potansiyel iş ortakları, tedarikçiler ve bayilerde dahil olmak üzere) aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. PROGRAFT tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve düzenleme süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, PROGRAFT veya PROGRAFT adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

  • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
  • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan B2b ve sosyal ağlar,
  • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek, hizmet ve destek almaküzere doldurduğunuz iletişim formları,
  • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobiluygulamalarımız,
  • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuzelektronik postalar, faks, kargo ve mektuplar,
  • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimizedestek veren üçüncü kişi veya firmalar,
  • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetlerikanallarımız,
  • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
  • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
  • Bayilerimiz, ve diğer satış ağı.

toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve RızaMetni’ndebelirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

PROGRAFT olarak, veri sorumlusu sıfatı ile, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde PROGRAFT’ın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.PROGRAFT müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, PROGRAFT ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

PROGRAFT söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılıKanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterliönlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla yurtdışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki işilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklarsunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, işbağlantılarımız, bayilerimiz, Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya dayurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veyabulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşterimemnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişiselverilerinişlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalıolduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, şirket avukatlarımız ve mali müşavirler, denetim şirketleri veya yasal birzorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarlasınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE

SAYILAN HAKLARI

PROGRAFT ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) PROGRAFT’ ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b)kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) PROGRAFT’ ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) Kanuna uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan : GREFT MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

E-mail adresi : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]

Posta adresi : Kartaltepe Mah. 1.Malazgirt Cad. No: 10/2 Fortis İstanbul C Blok/80 Küçükçekmece – İstanbul

0
Konuşma Başlat
Merhaba ✋
Size yardımcı olmamızı ister misiniz?